Polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka plików cookies serwisu internetowego nutlandia.pl
(wersja z dnia 25 maja 2018 roku)

Informacje o operatorze serwisu internetowego nutlandia.pl oraz administratorze danych osobowych:

Administratorem danych osobowych Użytkowników i operatorem Serwisu internetowego nutlandia.pl dostępnego pod adresem https://www.nutlandia.pl jest Andrzej Radke prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SAGITTA PROJEKT Andrzej Radke z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-855) przy ul. Wały Piastowskie 1, lok. 1508, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca NIP: 9581237368 oraz REGON: 192975994.

Adres poczty elektronicznej: info@nutlandia.com
Telefon: +48 742 21 11  (opłata jak za połączenie na numer telefonu stacjonarnego według taryfy właściwego operatora)

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej dostępna jest pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Akceptacja postanowień Polityki prywatności i polityki cookies.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego nutlandia.pl prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami prywatności i korzystania z plików cookies. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki prywatności i polityki cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo któregokolwiek z postanowień Polityki prywatności i polityki cookies, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu nutlandia.pl
Dostęp do treści Polityki prywatności i polityki cookies oraz możliwości pozyskiwania, utrwalania, przechowywania i odtwarzania treści Polityki prywatności i polityki cookies.

Aktualny tekst Polityki prywatności i polityki cookies dostępny jest na stronie https://www.nutlandia.pl/polit-prywat/

Użytkownik ma możliwość pozyskania, utrwalenia, przechowywania i odtwarzania treści Polityki prywatności i polityki  cookies poprzez jej wydrukowanie lub pobranie i zapisanie w pamięci posiadanego urządzenia.

Możliwe jest także skopiowanie treści Polityki prywatności i polityki cookies ze strony https://www.nutlandia.pl/s13,Polityka prywatności , wklejenie jej do edytora tekstu i zapisanie do pliku na urządzeniu użytkownika.

Aktualna wersja Polityki prywatności i polityki cookies:

Polityka prywatności i polityka cookies o poniższej treści obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

SPIS TREŚCI:

I. DEFINICJE

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

§ I. DEFINICJE.

 1. Użyte w Polityce prywatności i polityce cookies pojęcia oznaczają:
  • Usługodawca – Andrzej Radke prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SAGITTA PROJEKT Andrzej Radke z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-855) przy ul. Wały Piastowskie 1, lok. 1508, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca NIP: 9581237368 oraz REGON: 192975994, udostępniająca pod adresem www.nutlandia.pl Serwis  umożliwiający odpłatne pobieranie fortepianowych zapisów nutowych oraz nagrań wykonań fortepianowych utworów, a także prowadzenie dyskusji na forum internetowym i korzystanie z newslettera. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
  • Użytkownik (Usługobiorca) – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług oferowanych w Serwisie.
  • Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną i dokonujący w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Serwis – platforma sprzętowo-programowa dostępna pod adresem www.nutlandia.pl i umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z określonych w Regulaminie Usług drogą elektroniczną;
  • Usługi – wszelkie świadczenia oferowane Użytkownikom w Serwisie bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
  • Konto – indywidualny, zabezpieczony loginem i hasłem panel zawierający dane Użytkownika i umożliwiający korzystanie z Usług Serwisu.
  • Materiały – wszelkie dane cyfrowe, w szczególności zawierające zapisy nutowe w formacie PDF lub nagrania utworów w formacie MP3, dostępne w Serwisie.
  • Regulamin – zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,stanowiące integralną część niniejszej Polityki prywatności i polityki cookies.

§ II. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES.

Polityka prywatności:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem (link) i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Usługodawca szanuje prywatność Użytkowników i nie zbiera żadnych danych o Użytkownikach bez ich zgody lub bez podstawy prawnej.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z  z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej RODO oraz ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Do przetwarzania danych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.
 9. Konto Usługobiorcy zabezpieczone jest indywidualnym identyfikatorem i hasłem.
 10. Usługodawca stosuje środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej.
 11. Usługodawca może przetwarzać  dane osobowe Usługobiorcy w celu:
  • nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi;
  • rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi (jeżeli płatność jest przewidziana);
  • reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę;
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.
 12. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców:
  • nazwisko i imiona Usługobiorcy;
  • numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • adres zameldowania na pobyt stały;
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. c.;
  • dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy;
  • adresy elektroniczne Usługobiorcy.
 13. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
 14. W formularzach służących do wprowadzania danych, te spośród danych, których podanie jest niezbędne oznaczono gwiazdką (*), a formularzach, w których nie wyróżniono żadnych danych, niezbędne jest podanie wszystkich danych objętych danym formularzem.
 15. Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 11 – 14 niniejszego paragrafu;
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi;
  • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.
 16. Po zakończeniu korzystania z Usługi Usługodawca może przetwarzać tylko te spośród danych, które są:
  • niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi (o ile płatność jest przewidziana);
  •  niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.
 17. Dane Użytkownika mogą zostać przekazane:
  • dostawcom usług hostingowych na rzecz Usługodawcy;
  • podmiotom obsługującym płatności – w zakresie koniecznym do dokonania płatności;
  • podmiotom prowadzącym rachunkowość Usługodawcy;
  • organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań – jeżeli obowiązek przekazania danych organowi wynika z przepisu prawa.
 18. Korzystanie z Usług Serwisu oraz związane z tym podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik podejmuje samodzielnie decyzję czy skorzystać z Serwisu i podać jakiekolwiek dane osobowe.
 19. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
  •  żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • do sprzeciwu dotyczącego  marketingu bezpośredniego – jeśi dane osobowe są przetwarzane na potrzeby takiego marketingu , osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem.
 20. Korzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 19 powyżej możliwe jest poprzez przesłanie stosownego żądania na adres elektroniczny lub adres pocztowy Usługodawcy lub też użycie formularza kontaktowego na stronie Serwisu.
 21. Dla zapewnienia poprawności funkcjonowania Serwisu w pamięci urządzenia Użytkownika zapisywane mogą być tzw. pliki cookies. Są to pliki tekstowe zawierające informacje niezbędne lub przydatne ze względów technicznych do działania Serwisu. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika i nie są za ich pomocą przetwarzane dane osobowe.
 22. Pliki cookie mogą być zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika w celu optymalizacji Serwisu dla potrzeb Użytkownika (np. ułatwienie procesu logowania).
 23. Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie w jego urządzeniu plików cookies, a także może odmówić takiej zgody, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki internetowej.
 24. Informujemy, że istnieje możliwość wyłączenia zapisywania plików cookies w Państwa systemie poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat tych ustawień znajdą Państwo w instrukcji posiadanej przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu.
 25. Instrukcje konfiguracji obsługi plików cookies w popularnych przeglądarkach internetowych dostępne są tutaj:
 26. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:
Nazwa pliku Rodzaj pliku Cel Niezbędny do działania Serwisu (TAK/NIE)
lang persistent cookie przechowuje rodzaj używanego języka witryny  tak
currency persistent cookie przechowuje rodzaj używanej waluty  tak
koszyk persistent cookie przechowuje produkty dodane do koszyka  tak
sessionid session cookie przechowuje id sesji zalogowanego użytkownika  tak