Regulamin

Informacje o operatorze serwisu internetowego nutlandia.pl:
 
Operatorem Serwisu internetowego nutlandia.pl dostępnego pod adresem https://www.nutlandia.pl jest Andrzej Radke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SAGITTA PROJEKT Andrzej Radke z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-855) przy ul. Wały Piastowskie 1, lok. 1508, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca NIP: 9581237368 oraz REGON: 192975994.

Adres poczty elektronicznej: info@nutlandia.com
Telefon: +48 58 742 21 11 (opłata jak za połączenie na numer telefonu komórkowego/stacjonarnego według taryfy właściwego operatora)
Nr rachunku bankowego: 48 1140 2004 0000 3902 8115 3267

 Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej dostępna jest pod adresem:https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Akceptacja postanowień Regulaminu:
 
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego nutlandia.pl prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Jeżeli nie akceptują Państwo któregokolwiek z postanowień Regulaminu, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu nutlandia.pl

Dostęp do treści Regulaminu oraz możliwości pozyskiwania, utrwalania, przechowywania i odtwarzania treści Regulaminu:

Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest na stronie https://www.nutlandia.pl/regulamin/

Użytkownik ma możliwość pozyskania, utrwalenia, przechowywania i odtwarzania treści Regulaminu poprzez jego wydrukowanie. 
Możliwe jest także skopiowanie treści Regulaminu ze strony https://www.nutlandia.pl/regulamin/ , wklejenie jej do edytora tekstu i zapisanie do pliku na urządzeniu użytkownika.

Aktualna wersja Regulaminu:

Regulamin o poniższej treści obowiązuje od dnia 21 czerwca 2013 roku.

SPIS TREŚCI:

I. ZAKRES REGULAMINU ORAZ DEFINICJE.
II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
III. USŁUGA PROWADZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ON-LINE ZA POMOCĄ KONTA, PRAWA AUTORSKIE DO MATERIAŁÓW ORAZ LICENCJA NA MATERIAŁY.
IV. USŁUGA POBIERANIA MATERIAŁÓW BEZ KONIECZNOŚCI ZAKŁADANIA KONTA UŻYTKOWNIKA.
V. USŁUGA ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY.
VI. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM USŁUGODAWCY.
VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I JEGO WYŁĄCZENIA.
VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
IX. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
X. ZASADY WYSTAWIANIA, PRZESYŁANIA I PRZECHOWYWANIA FAKTURY ELEKTRONICZNEJ.
XI. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU.
XII. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE.
XIII. ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA LUB REGULAMINU.

§ I. ZAKRES REGULAMINU ORAZ DEFINICJE.

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin) przez Serwis nutlandia.pl określa w szczególności:
  • rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca oraz zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną;
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca świadczy Usługi  zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Usługodawca – Andrzej Radke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SAGITTA PROJEKT  Andrzej Radke z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-855) przy ul. Wały Piastowskie 1, lok. 1508, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca NIP: 9581237368 oraz REGON: 192975994 , udostępniająca pod adresem www.nutlandia.pl Serwis  umożliwiający odpłatne pobieranie fortepianowych zapisów nutowych oraz nagrań wykonań fortepianowych utworów, a także prowadzenie dyskusji na forum internetowym i korzystanie z newslettera.
  • Użytkownik (Usługobiorca) – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług oferowanych w Serwisie;
  • Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną i dokonujący w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Serwis – platforma sprzętowo-programowa dostępna pod adresem www.nutlandia.pl i umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z określonych w Regulaminie Usług drogą elektroniczną;
  • Usługi – wszelkie świadczenia oferowane Użytkownikom w Serwisie bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
  • Konto – indywidualny, zabezpieczony loginem i hasłem panel zawierający dane Użytkownika i umożliwiający korzystanie z Usług Serwisu.
  • Materiały – wszelkie dane cyfrowe, w szczególności zawierające zapisy nutowe w formacie PDF lub nagrania utworów w formacie MP3, dostępne w Serwisie.
  • Polityka prywatności i polityka cookies – zasady zbierania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz zasady korzystania z plików cookies, stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu.

§ II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. W Serwisie świadczone są drogą elektroniczną następujące usługi:
  • usługa prowadzenia Konta Użytkownika i składania zamówień on-line, umożliwiająca zarejestrowanie danych Użytkownika w Serwisie w celu ułatwienia odpłatnego pobierania Materiałów;
  • usługa zamawiania Materiałów bez konieczności zakładania Konta Użytkownika, umożliwiająca pobranie danego Materiału bez rejestracji w Serwisie;
  • usługa zamieszczania komentarzy w Serwisie, umożliwiająca Użytkownikom podzielenie się opinią o danym Materiale;
  • usługa przesyłania Użytkownikom Newslettera, umożliwiająca Użytkownikom otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w szczególności o nowościach i promocjach w Serwisie.

§ III. USŁUGA PROWADZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ON-LINE ZA POMOCĄ KONTA, PRAWA AUTORSKIE DO MATERIAŁÓW ORAZ LICENCJA NA MATERIAŁY.
 
Usługa prowadzenia Konta Użytkownika.

 1. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika jest nieodpłatna. Zamawiane podczas zakładania Konta Materiały są odpłatne.
 2. Korzystanie z Konta Użytkownika jest nieodpłatne, ale może wiązać się z opłatami za dostęp do sieci Internet oraz opłatami za transfer danych w sieci. Opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet ponosi w całości Użytkownik zgodnie z taryfą swojego operatora.
 3. Usługa prowadzenia Konta polega na udostępnieniu Użytkownikowi panelu przechowującego dane Użytkownika oraz informacje o pobranych Materiałach, a także umożliwiającego pobranie zamówionych Materiałów po zrealizowaniu płatności.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika następuje poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy podczas składania zamówienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Serwisu (przycisk „Koszyk”).
 5. Założenie Konta Użytkownika możliwe jest wyłącznie podczas procedury składania zamówienia.
 6. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika niezbędne jest wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia z opcją założenia Konta. Użytkownik ma też możliwość złożenia zamówienia bez zakładania Konta – zgodnie z zasadami określonymi w § IV Regulaminu.
 7. W celu wypełnienia i wysłania formularza rejestracyjnego (i jednocześnie formularza zamówienia) dostępnego w Serwisie niezbędne jest wykonanie następujących czynności technicznych:
  • dodanie wybranego Materiału do koszyka;
  • kliknięcie przycisku „Koszyk”;
  • sprawdzenie poprawności dokonanego wyboru i ceny;
  • kliknięcie przycisku „Dalej”;
  • podanie imienia i nazwiska;
  • podanie adresu e-mail;
  • zaznaczenie pola wyboru „Chcę założyć konto na przyszłość”;
  • zaznaczenie pola wyboru o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacja ich treści;
  • opcjonalne zaznaczenie zgody na otrzymanie elektronicznej faktury VAT;
  • kliknięcie przycisku „Dalej”;
  • wybranie sposobu płatności (PayPal, Przelewy24, YetiPay);
  • wskazanie ewentualnych uwag;
  • kliknięcie przycisku „Dalej”;
  • postępowanie zgodnie z regulaminem i zasadami wybranego operatora płatności.
 8. Wypełnienie pól oznaczonych w formularzu gwiazdką (*) jest obowiązkowe.
 9. Dane dostępowe do Konta (hasło i login) zostaną przesłane Użytkownikowi na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 10. Zawarcie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika następuje w momencie otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia rejestracji na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym na stronie Serwisu.
 11. Korzystanie z Usługi Konta Użytkownika możliwe jest po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 12. Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi zamawiania Materiałów on-line, zasady płatności i realizacji złożonego zamówienia oraz moment zawarcia i warunki umowy licencyjnej określone są poniżej w punktach 22-42 niniejszego paragrafu.
 13. W celu zalogowania się do Konta Użytkownika utworzonego poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie Serwisu należy wpisać w formularzu logowania login i hasło otrzymane od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej podany podczas składania zamówienia i zakładania Konta.
 14. Edycja danych Użytkownika możliwa jest po zalogowaniu do Konta w zakładce „Moje konto”.
 15. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony.
 16. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika w każdym czasie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
 17. W celu wypowiedzenia umowy należy wysłać oświadczenie o wypowiedzeniu na adres elektroniczny lub adres pocztowy Usługodawcy. 
 18. Umowa wygasa z upływem 7 dni od dnia doręczenia Usługodawcy oświadczenia woli o wypowiedzeniu (rozwiązanie umowy).
 19. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli Usługobiorca dostarcza treści o bezprawnym charakterze (rozwiązanie umowy).
 20. Umowa wygasa z upływem 7 dni od dnia doręczenia Usługobiorcy oświadczenia woli o wypowiedzeniu (rozwiązanie umowy).
 21. Wypowiedzenie umowy ma skutek na przyszłość i nie niweczy skutków prawnych powstałych przed rozwiązaniem umowy.

Składanie zamówień za pomocą Konta Użytkownika i zasady płatności.

 1. W Serwisie procedura zakładania Konta Użytkownika połączona jest z procedurą składania zamówienia. Podczas składania pierwszego zamówienia (lub kolejnych zamówień, jeśli podczas składania pierwszego nie skorzystano z możliwości założenia Konta) Użytkownik może założyć Konto postępując zgodnie z zasadami określonymi w punktach 1-20 niniejszego paragrafu. W takim przypadku założenie Konta następuje jednocześnie ze złożeniem zamówienia, które zostanie zrealizowane na poniższych zasadach.
 2. Po założeniu Konta Użytkownika i zalogowaniu się do Konta możliwe jest składanie kolejnych zamówień zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 7 niniejszego paragrafu, ale bez konieczności każdorazowego podawania danych Użytkownika. Konieczne jest jedynie potwierdzenie poprawności danych.
 3. Złożenie zamówienia na dany Materiał (zawarcie umowy o świadczenie usługi zamawiania Materiałów on-line) następuje w momencie otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia zamówienia na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia na stronie Serwisu.
 4. Umowa o świadczenie usługi zamawiania Materiałów on-line zawierana jest na czas oznaczony i wygasa z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia zamówienia (rozwiązanie umowy).
 5. W celu pobrania zamówionego Materiału konieczne jest dokonanie płatności za dany Materiał zgodnie z procedurą określoną w punkcie 7 niniejszego paragrafu.
 6. Cena danego Materiału określona jest każdorazowo przy danym Materiale. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług.
 7. Płatności za usługę dokonać można drogą elektroniczną za pomocą serwisów PayPal.pl oraz Przelewy24.pl
 8. W momencie rozpoczęcia procesu płatności Użytkownik przekierowywany jest automatycznie do witryny internetowej danego agenta rozliczeniowego i zobowiązany jest postępować zgodnie z zasadami i regulaminem określonym przez wybranego agenta. Dany agent może pobierać prowizje za realizację płatności.
 9. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez następujących agentów rozliczeniowych:
  • DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, www.przelewy24.pl, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł;
  • PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. (“PayPal Europe” kondygnacja 22–24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg, www.paypal.pl;
 10. Zamówione i opłacone Materiały dostępne są do pobrania po zalogowaniu się do Konta Użytkownika
 11. Do czasu zrealizowania płatności za dany Materiał Użytkownik ma prawo rezygnacji z zamówienia (rezygnacja z zawarcia umowy licencyjnej).

Prawa autorskie do Materiałów oraz licencja na Materiały.

 1. W momencie dokonania płatności za dany Materiał następuje zawarcie pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, odpłatnej umowy licencyjnej, bez prawa do udzielania dalszych licencji, na zasadach określonych poniżej (udzielenie licencji).
 2. Materiały dostępne w Serwisie chronione są przepisami krajowego i międzynarodowego prawa autorskiego. Korzystanie z nich w sposób wykraczający poza własny użytek Usługobiorcy, w szczególności ich rozpowszechnianie w internecie oraz przekazywanie osobom trzecim bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. Usługodawcy przysługują prawa niezbędne do odpłatnego rozpowszechniania Materiałów w Serwisie.
 4. Usługodawca jest producentem nagrań Materiałów dostępnych w Serwisie i przysługują mu w związku z tym prawa pokrewne do stworzonych fonogramów.
 5. Usługodawcy przysługują ponadto prawa do korzystania z artystycznych wykonań Materiałów.
 6. Poprzez zamówienie i pobranie Materiału Użytkownik NIE nabywa praw do Materiałów (nie następuje przeniesienie praw na Użytkownika). Wszelkie prawa autorskie i pokrewne pozostają przy Usługodawcy, a Użytkownikowi udzielana jest licencja na korzystanie z Materiałów zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (licencja niewyłączna).
 7. Użytkownik ma prawo korzystania z Materiałów wyłącznie w celach własnego, w tym komercyjnego użytku, bez prawa do dalszego, odpłatnego lub nieodpłatnego, udostępnienia Materiałów pod jakimkolwiek tytułem osobom trzecim (zakaz w szczególności sublicencji, użyczenia, najmu, dzierżawy, sprzedaży egzemplarzy, zmiany, czy darowizny). Oznacza to, że Użytkownik ma prawo korzystania z Materiałów wyłącznie osobiście lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w gronie pracowników lub współpracowników świadczących Użytkownikowi pracę na podstawie umów cywilnoprawnych).
 8. W celu korzystania z Materiałów zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Użytkownik może wytwarzać kopie cyfrowe lub egzemplarze Materiałów (np. kopia pliku MP3 lub PDF albo wydruk zapisu nutowego dla pracownika).
 9. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z próbek nagrań zamieszczonych w Serwisie wyłącznie poprzez ich odtwarzanie (streaming) za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie. Wszelkie inne sposoby korzystania dozwolone są wyłącznie za pisemną zgodą wyrażoną przez Usługodawcę. W szczególności zabronione jest bez zgody Usługodawcy zapisywanie transmisji strumieniowych do plików.
 10. Ograniczenia w korzystaniu z Materiałów określone w Regulaminie nie naruszają obowiązujących przepisów prawa o dozwolonym użytku prywatnym i publicznym

§ IV. USŁUGA ZAMAWIANIA MATERIAŁÓW BEZ KONIECZNOŚCI ZAKŁADANIA KONTA UŻYTKOWNIKA.

 1. Użytkownik ma możliwość składania zamówień i uzyskania licencji na Materiały bez konieczności rejestracji i zakładania Konta Użytkownika w Serwisie.
 2. Usługa składania zamówień na Materiały bez zakładania Konta jest nieodpłatna (za zamówienie Materiału on-line nie jest pobierana prowizja). Zamawiane podczas składania zamówienia Materiały (licencja) są odpłatne.
 3. Usługa składania zamówień jest nieodpłatna, ale może wiązać się z opłatami za dostęp do sieci Internet oraz opłatami za transfer danych w sieci. Opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet ponosi w całości Użytkownik zgodnie z taryfą swojego operatora.
 4. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza zamówienia  dostępnego na stronie internetowej Serwisu (przycisk „Koszyk”).
 5. Podczas składania zamówienia możliwe jest także założenie Konta Użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w § III Regulaminu. 
 6. W celu wypełnienia i wysłania formularza zamówienia dostępnego w Serwisie niezbędne jest wykonanie następujących czynności technicznych:
  1. dodanie wybranego Materiału do koszyka;
  2. kliknięcie przycisku „Koszyk”;
  3. sprawdzenie poprawności dokonanego wyboru i ceny;
  4. kliknięcie przycisku „Dalej”;
  5. podanie imienia i nazwiska;
  6. podanie adresu e-mail;
  7. zaznaczenie pola wyboru „Zakup bez zakładania konta”;
  8. zaznaczenie pola wyboru o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacja ich treści;
  9. opcjonalne zaznaczenie zgody na otrzymanie elektronicznej faktury VAT;
  10. kliknięcie przycisku „Dalej”;
  11. wybranie sposobu płatności (PayPal, Przelewy24, YetiPay);
  12. wskazanie ewentualnych uwag;
  13. kliknięcie przycisku „Dalej”;
  14. postępowanie zgodnie z regulaminem i zasadami wybranego operatora płatności.
 7. Wypełnienie pól oznaczonych w formularzu gwiazdką (*) jest obowiązkowe.
 8. Zamówione i opłacone Materiały dostępne są do pobrania poprzez link przesłany Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany podczas składania zamówienia. W celu pobrania Materiału należy kliknąć otrzymany link i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Link umożliwia  pobranie zamówionego Materiału w ciągu jednej godziny od momentu zakupu.
 9. Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi zamawiania Materiałów on-line, zasady płatności i realizacji złożonego zamówienia oraz moment zawarcia i warunki umowy licencyjnej określone są w § III pkt 24-30 oraz § III pkt 32-42 Regulaminu.

§ V. USŁUGA ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY.

 1. Usługa zamieszczania komentarzy dostępnych w Serwisie Materiałów jest nieodpłatna.
 2. Korzystanie z Usługi jest nieodpłatne, ale może wiązać się z opłatami za dostęp do sieci Internet oraz opłatami za transfer danych w sieci. Opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet ponosi w całości Użytkownik zgodnie z taryfą swojego operatora.
 3. Usługa polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczania opinii o zakupionym Materiale.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi zamieszczania komentarzy następuje poprzez napisanie komentarza i wysłanie do Usługodawcy formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu.
 5. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi zamieszczania komentarzy niezbędne jest wypełnienie i wysłanie formularza, tj. wykonanie następujących czynności technicznych:
  1. zalogowanie się do swojego Konta Użytkownika;
  2. zaznaczenie pola wyboru oceny Materiału (w skali od 1 nutki („zły”) do 5 nutek („bardzo dobry”);
  3. podanie pseudonimu, pod którym ukaże się komentarz;
  4. wpisanie w okienku formularza treści komentarza;
  5. kliknięcie przycisku „Dodaj”.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usługi zamieszczania komentarzy następuje w momencie otrzymania od Usługodawcy komunikatu potwierdzającego dodanie komentarza.
 7. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać komentarze dotyczące wyłącznie tematyki Serwisu.
 8. Komentarze muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 9. Zamieszczane w komentarzach informacje faktyczne powinny być zgodne z prawdą i rzetelnie przedstawione, natomiast opinie i oceny ujęte w sposób kulturalny, z zachowaniem umiaru i taktu przy ich formułowaniu.
 10. Zabronione jest zamieszczanie w komentarzach informacji naruszających cześć, godność, dobre imię lub jakiekolwiek inne dobra prawnie chronione.
 11. Zabronione jest zamieszczanie w komentarzach informacji o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 12. Umowa o świadczenie usługi zamieszczania komentarzy zawierana jest na czas oznaczony i wygasa z chwilą zamieszczenia komentarza w Serwisie (rozwiązanie umowy).Wygaśnięcie umowy ma skutek na przyszłość i nie niweczy skutków prawnych powstałych przed rozwiązaniem umowy.

§ VI. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM USŁUGODAWCY.

 1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej w wersji nie starszej niż następujące:
 • Firefox 2.0.0.14;
 • Internet Explorer 7.0;
 • Opera 9.27;
 • Safari 5.0;
 • Google Chrome 8.0.552.
 1. ​W celu komunikacji z Usługodawcą niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Minimalna rekomendowana rozdzielczość ekranu wynosi 1024 x 768 pikseli.
 3. Niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej obsługi skryptów JavaScript oraz obsługi plików cookies (tzw. ciasteczka). Szczegółowe dane na temat tych ustawień znajdą Państwo w instrukcji posiadanej przeglądarki internetowej.
 4. Strumieniowe odtwarzanie plików audio wymagać może pobrania i instalacji dodatkowych programów (wtyczek) do przeglądarki internetowej dostarczanych przez podmioty zewnętrzne.
 5. W celu pobrania i odtwarzania Materiału w formacie MP3 niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego pobranie, zapisanie w pamięci i odtwarzanie plików w formacie MP3.
 6. W celu korzystania z Materiałów w formacie PDF konieczne może być pobranie i zainstalowanie programu Adobe Reader, który dostępny jest na stronie jego producenta: http://www.adobe.com/pl/downloads/ 
 7. Przed wysłaniem zamówienia Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że posiadane urządzenie spełnia wymogi techniczne.

§ VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I JEGO WYŁĄCZENIA.

 1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.
 2. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi liczy się od dnia jej zawarcia.
 3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można wysłać pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres info@nutlandia.com
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 7. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy.
 8. Jeżeli świadczenie Usługi nie rozpoczęło się przed upływem terminu wskazanego w ust. 1, Konsument ma prawo przed upływem tego terminu, nie później jednak niż do czasu rozpoczęcia świadczenia Usługi, odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres elektroniczny lub adres pocztowy Usługodawcy.
 9. Ponadto, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • dostarczania prasy;
  • usług w zakresie gier hazardowych.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

 1. Reklamacje Usług świadczonych drogą elektroniczną składać można:
  • pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy;
  • pocztą elektroniczną na adres info@nutlandia.com
 2. Reklamację uważa się za złożoną, gdy została doręczona Usługodawcy w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z jej treścią.
 3. W treści reklamacji Użytkownik powinien w miarę możliwości dokładnie opisać zaistniały problem, datę, czas  i okoliczności jego wystąpienia.
 4. Usługodawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie poinformowany w sposób, w jaki złożył reklamację lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika i zwyczajowo przyjęty.

§ IX. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby Serwis wolny był od jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (w tym wirusów komputerowych).
 2. Usługodawca nie ma jednak wpływu na zachowania innych użytkowników sieci internet i nie może zagwarantować, że korzystanie z internetu, w tym z Usług, będzie zawsze wolne od zagrożeń związanych z działalnością osób trzecich (np. wprowadzających do sieci złośliwe oprogramowanie). Zapewnienie sobie bezpieczeństwa korzystania z sieci internet należy do Użytkownika.
 3. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami, poza tymi które zwykle wiążą się z korzystaniem z internetu. Zgodnie za art. 6 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Usługodawca informuje, że korzystanie z sieci internet może wiązać się z zagrożeniami pochodzącymi od osób trzecich, na które Usługodawca pomimo dołożenia należytej staranności nie ma wpływu i którym nie może zapobiec.
 4. Zagrożenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu polegać mogą w szczególności na:
  • narażeniu na otrzymywanie niezamówionej (niepochodzącej od Usługodawcy) informacji reklamowej przesyłanej  drogą elektroniczną;
  • narażeniu na obecność i działanie wirusów komputerowych, które mogą zainfekować dane oraz automatycznie powielać się nie będąc zwykle zauważonymi przez Użytkownika, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia lub utraty danych;
  • narażeniu na obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwych programów komputerowych zdolnych do samoreplikowania się i wykonywania działań takich jak np. rozsyłanie ze skrzynki Użytkownika spamu, niszczenie danych, czy umożliwianie nieautoryzowanego dostępu osób trzecich do systemu Użytkownika;
  • narażeniu na obecność i działanie programów szpiegujących (spyware), to jest oprogramowania śledzącego działania Użytkownika w internecie, instalującego się bez jego wiedzy i zgody;
  • narażeniu na cracking (łamanie haseł) lub phishing (wykradanie haseł) w celu uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do osobistych i poufnych danych oraz tzw. kradzieży tożsamości poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości lub tworzenie fałszywych stron internetowych przypominających do złudzenia autentyczne;
  • narażeniu na sniffing (podsłuch) inny niż cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu specjalnego programu komputerowego do przechwytywania i analizowania danych przepływających w sieci;
  • narażeniu na działanie innego złośliwego oprogramowana, wykonującego działania niezamierzone przez Użytkownika.
 5. Informujemy, że nie istnieją mechanizmy zapewniające w każdym przypadku pełną ochronę przez wskazanymi w ust. 4 zagrożeniami oraz że przedstawiona lista zagrożeń nie jest wyczerpująca.
 6. W celu zminimalizowania zagrożeń zaleca się w szczególności:
  • korzystanie z oprogramowania antywirusowego z aktualną bazą sygnatur wirusów;
  • korzystanie z oprogramowania typu firewall (tzw. zapora ogniowa) utrudniających włamanie się do chronionego systemu;
  • korzystanie z oprogramowania wykrywającego próby wyłudzenia danych i zagrożenia dla prywatności użytkownika;
  • dokładne sprawdzanie poprawności wpisanego w przeglądarce adresu strony internetowej.
 7. Korzystając z Serwisu Użytkownik może uzyskać za pośrednictwem linków dostęp do witryn zewnętrznych, na których zawartość Usługodawca nie ma wpływu i których w żaden sposób nie kontroluje. Zalecamy ostrożność przy przechodzeniu do stron zewnętrznych (linki), gdyż może to wiązać się z narażeniem na treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich lub treści, których Użytkownik nie życzy sobie oglądać.

§ X. ZASADY WYSTAWIANIA, PRZESYŁANIA I PRZECHOWYWANIA FAKTURY ELEKTRONICZNEJ.

 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1661), zwane dalej rozporządzeniem.
 2. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej do Klienta w sposób i na warunkach określonych w rozporządzeniu.
 3. Faktury w formie elektronicznej wystawiane i przesyłane są w formacie PDF (Portable Document Format) – zapewniającym autentyczność pochodzenia oraz integralność treści wystawionej faktury.
 4. Treść faktury dostępna jest przy użyciu bezpłatnego oprogramowania „Adobe Acrobat Reader”, które Klient pobierze i zainstaluje we własnym zakresie. Oprogramowanie dostępne jest do pobrania na stronie http://get.adobe.com/reader/
 5. Formularz zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (dalej: akceptacja) przekazywany jest przez Klienta w formie pisemnej lub elektronicznej i powinien zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta oraz zostać poświadczony podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta.
 6. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym Sprzedawca otrzymał prawidłowo wypełniony formularz akceptacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania przez Klienta niepoprawnego, nieaktualnego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), jeśli faktura z tej przyczyny nie będzie mogła zostać skutecznie doręczona.
 7. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji, zgodnie z rozporządzenie tj. w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Oświadczenie o wycofaniu akceptacji powinno być dokonane w trybie opisanym w punkcie 5 niniejszych Zasad.
 8. Akceptacja nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 9. Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób przy zachowaniu wymogów określonych w § 6 rozporządzenia.
 10. Faktura w formie elektronicznej będzie dostępna w serwisie po uprzednim zalogowaniu. 
 11. Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury może być dokonana przez Klienta w sposób pisemny.
 12. W przypadku braku powiadomienia przez Klienta Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne.
 13. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji usługi, o której mowa w niniejszym dokumencie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 14. Oświadczenie

Akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2010, Nr 249, poz. 1661) oraz niniejszymi zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie niniejszych danych jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.

§ XI. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU.

 1. Użytkownika wiąże Regulamin o treści obowiązującej w momencie zawarcia umowy.
 2. Zmiana Regulaminu możliwa jest w każdym czasie i obowiązuje od chwili jej publikacji w Serwisie, co nie wpływa jednak w żaden sposób na treść i skuteczność zawartych i będących w toku realizacji umów.
 3. Regulamin wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym (np. usługi prowadzenia Konta Użytkownika) wiąże Użytkownika, jeżeli Użytkownik został zawiadomiony o nowej treści Regulaminu i nie wypowiedział umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.

§ XII. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub korzystanie z Usług w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w ust. 1.
 3. Zgodnie za art. 14 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Usługodawcy przysługuje prawo niezwłocznego zablokowania dostępu do danych w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności.
 4. Zgodnie za art. 15 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych pochodzących od Użytkowników.
 5. Usługobiorcą może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych powinny w celu skorzystania z Usług działać poprzez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna lub kuratora).
 6. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje (w szczególności opisy Usług) zamieszczone na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 7. Zamówienie Usługi stanowi złożoną Usługodawcy przez Usługobiorcę ofertę zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie, a także stanowi żądanie i zgodę na niezwłoczne rozpoczęcia świadczenia Usługi w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 8. Elementy Serwisu (np. zdjęcia, grafiki) oraz materiały udostępniane w Serwisie (w szczególności opisy lub zdjęcia) mogą podlegać ochronie przepisami krajowego i międzynarodowego prawa autorskiego. Korzystanie z nich w sposób wykraczający poza dozwolony użytek prywatny, w szczególności ich rozpowszechnianie w internecie bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione. Ograniczenie to nie narusza obowiązujących przepisów prawa o dozwolonym użytku prywatnym lub publicznym.
 9. Minimalnym okresem, na jaki może być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe jest okres wypowiedzenia danej umowy.
 10. Każda umowa może zostać rozwiązana w drodze porozumienia Stron.
 11. Usługodawca udostępnia następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  • Usługobiorca ma możliwość samodzielnego sprawdzenia i poprawienia wszystkich wprowadzonych danych przed przejściem do następnego etapu i zawarciem każdej umowy;
  • w przypadku zauważenia błędu po zawarciu umowy Usługobiorca ma możliwość niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
  • Usługobiorca posiadający Konto Użytkownika ma możliwość zmiany danych gromadzonych na Koncie po zalogowaniu się do Konta. 
 12. Treść zawieranych umów jest utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie poprzez:
  • udostępnienie treści i możliwości zapisania oraz wydrukowania Regulaminu i formularzy rejestracyjnych;
  • możliwość wydrukowania wszelkich wprowadzanych danych na każdej ze stron Serwisu;
  • wystawienie i doręczenie Kupującemu paragonu lub faktury VAT (w przypadku Usług odpłatnych);
  • utrwalanie treści każdej umowy w systemie Usługodawcy i udostępnianie jej na żądanie Usługobiorcy.
 13. Usługodawca powinien wykonać umowę zawartą na odległość z Konsumentem najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
 14. Jeżeli Usługodawca nie może spełnić świadczenia na rzecz Konsumenta z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, zawiadomi o tym Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Konsumentowi przysługuje wówczas zwrot spełnionego na rzecz Usługodawcy świadczenia.
 15. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ograniczona jest do szkody rzeczywistej (z wyłączeniem utraconych korzyści) oraz do wysokości maksymalnie dziesięciokrotności wartości świadczenia otrzymanego od Użytkownika. Nie wyłącza to odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Użytkownikowi umyślnie.
 16. W przypadku umów nieodpłatnych z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami, Usługodawca odpowiada wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody Użytkownikowi.
 17. Na potrzeby świadczenia Usług Usługodawca posługuje się adresem pocztowym swojej siedziby wskazanym w nagłówku Regulaminu oraz adresem poczty elektronicznej info@nutlandia.com.
 18. Regulamin i Usługi podlegają we wszystkich aspektach prawu Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa (np. prawa konsumenckiego).
 19. Regulamin dostępny jest wyłącznie w języku polskim. Język polski jest jedynym językiem, w jakim może zostać zawarta umowa z Usługodawcą.
 20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 21. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, przy czym zastrzeżenie to nie dotyczy Konsumentów.

§ XIII. ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA LUB REGULAMINU.

 1. Usługodawca szanuje prawa innych osób i apeluje o to samo do Użytkowników. Jeżeli uważają Państwo, że jakiekolwiek materiały dostępne w Serwisie (np. zdjęcia, opisy, komentarze) zostały w nim zamieszczone niezgodnie z prawem lub postanowieniami Regulaminu albo naruszają Państwa prawa, prosimy o przesłanie nam informacji o takim naruszeniu na adres info@nutlandia.com wraz z opisem sprawy oraz – w miarę możliwości – ze wskazaniem dowodów naruszenia.
 2. Jeżeli podejrzewają Państwo, że Materiały dostępne w Serwisie zostały bezprawnie rozpowszechnione w innych miejscach, prosimy uprzejmie o przesłanie nam informacji o takim naruszeniu prawa na adres info@nutlandia.com
 3. Informujemy, że zgodnie za art. 14 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Usługodawcy przysługuje prawo niezwłocznego zablokowania dostępu do danych w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności.
 4. Informujemy ponadto, że zgodnie za art. 15 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych pochodzących od Użytkowników